sensio.com.es

Pàgina personal de sensio carratalà beguer. La pàgina té tres parts. La primera part arreplega cançons de ResDeNou, fetes amb pepe garcés. La segona part és una col·lecció de textos, principalment sobre ciència i didàctica. També hi ha una col·lecció de fotografies sobre paratges valencians i diversos temes d’interés. Més avant hi haurà més coses que no convé anticipar perquè el futur és imprevisible.

Transferència d’un gen de ratolí a un embrió de mosca. Resposta

Un experiment ha mostrat que la transferència d’un gen de ratolí a un embrió de la mosca del vinagre, Drosophila,  fa que es desenrotlle un ull en cas d’activar el gen; per descomptat que no un ull de ratolí sinó un ull compost de mosca del vinagre, amb les seues facetes característiques .

Els ratolins tenen un gen anomenat «ull menut». Si una mutació altera eixe gen el ratolí es desenrotlla sense ulls. Açò significa que el gen, en la seua forma normal, exercix una funció necessària per al desenvolupament dels ulls. Si el gen muta ja no complix la seua tasca i l’ull no arriba a formar-se.

La interpretació lògica és que el gen que provoca el desenrotllament d’un ull en un lloc concret del ratolí és el prou paregut al gen que fa la mateixa tasca en Drosophila com perquè l’un puga substituir a l’altre. Esta interpretació la confirma el fet que els dos gens són molt semblants, per això les proteïnes que determinen són tan paregudes que la del ratolí funciona també en la mosca.

Text adaptat a partir de: La construcción de la vida. John Maynard Smith. Crítica.

QÜESTIONS:

a)  Descriu breument amb les teues paraules en què va consistir l’experiment.
La descripció ha d’incloure almenys:
·        Que el gen mutat produïx l’absència d’ulls.
·        Que el gen normal de ratolí provoca en la mosca la formació un ull normal de mosca.
b)  Quina va ser la pregunta inicial?
Un gen de ratolí podria complir la mateixa funció en una mosca? O, dit d’una altra manera: un gen de ratolí funcionarà en una mosca?
c)  Quina va ser la hipòtesi posada a prova?
Que el gen “ull xicotet” del ratolí complix la mateixa funció en una mosca del vinagre.
d)  Quin va ser la variable independent?
La inserció o no del gen del ratolí en la mosca del vinagre.
e)  Quin va ser la variable dependent?
La formació o no d’un ull.
f)   Explica raonadament la seua conclusió.
Estrictament parlant, en relació amb l’experiment realitzat, la transferència d’un gen de ratolí a un embrió de mosca, la conclusió és que el gen de ratolí causa, efectivament, la formació d’un ull en la mosca del vinagre, confirmant la hipòtesi.
És inevitable pensar, com afirma en el text, que el fet que un gen de ratolí puga induir la formació d’un ull en una mosca indica almenys que el procés de formació d’un ull en el ratolí i en la mosca han de tindre alguns punts de semblança, la qual cosa, com a mínim, manifesta una relació en alguns processos vitals fonamentals, una connexió evolutiva, entre ambdós organismes.


Publicado

en

,

por

Comenta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *